گرانیت هلویی زنجان در میان گرانیت های رنگی ایران از سلامت بیشتری برخوردار است و سنگ های با ابعاد بزرگتری می توان از آن به دست آورد. این سنگ که دانه بندی مشابه گرانیت خرمدره دارد، از رنگ یک دست صورتی چرک برخوردار است و بعضا حفرات ریزی در سطح آن وجود دارد.

نمونه کارهای مشابه