شهر بروجرد در استان لرستان و در غرب ایران قرار دارد. گرانیت بروجرد دارای توزیع کانی های  سفید، سیاه و خاکستری است. این گرانیت به عنوان گرانیت جوکار نیز در بازار داخلی شناخته شده است. گرانیت بروجرد  بسیار شباهت به گرانیت خاکستری نطنز دارد.

 

نمونه کارهای مشابه